بسیاری از مهاجمان به کنگره آمریکا در انتخابات شرکت نکرده بودند | ایستگاه خبر