آغاز نخستین نمایشگاه فناوری و صنایع فرهنگی | ایستگاه خبر