افتتاح مرکز واکسیناسیون ویژه دانشجویان | ایستگاه خبر