ترس بسیاری از افراد با دیدن حرکت گروهی ربات‌ها | ایستگاه خبر