توضیحات دژپسند به نمایندگان کمیسیون اقتصادی در خصوص قرارداد ایران و چین | ایستگاه خبر