افزایش قیمت نفت تحت تاثیر تصمیمات اوپک پلاس | ایستگاه خبر