انیماتور کرمانشاهی برگزیده جشنواره بین المللی یاریگران زندگی شد | ایستگاه خبر