رای اعضای مجمع تشخیص به لوایح FATF در تاریخ ثبت می‌شود | ایستگاه خبر