اولیانوف: احیای برجام فوراً اتفاق نخواهد افتاد / مهم این است که کار عملی در راستای دستیابی به این هدف آغاز شده | ایستگاه خبر