مبنای اختلاف سرخ پوشان با بیرانوند اعلام شد | ایستگاه خبر