موزه ملی ایران تا اطلاع بعدی تعطیل است | ایستگاه خبر