من کارگردانم و اصلا قرار نبود به صحنه بیایم | ایستگاه خبر