استقبال بخش خصوصی از مصوبه گردشگری مجلس | ایستگاه خبر