تولید گیاهان عاری از ویروس و بیماری با استفاده از روش کشت بافتغذایی و کشاورزی  | ایستگاه خبر