نوسان نفت در تناقض آمارینفت، گاز و پتروشیمی  | ایستگاه خبر