تقدیر بانک ملی استان گلستان از سردار آزمون | ایستگاه خبر