قدردانی استاندار استان مرکزی از عملکرد بانک کشاورزی | ایستگاه خبر