فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی آماده بهره برداری | ایستگاه خبر