محصولات کشاورزی بعد از تولید در بازار سرگردان هستندغذایی و کشاورزی  | ایستگاه خبر