بیلت ایران در حوزه جی سی سی خریدار دارد | ایستگاه خبر