خطوط تولید فاقد استاندارد چین تعطیل می شوند | ایستگاه خبر