گسترش آتش در کوه مله لرستان/بالگرداعزام شد | ایستگاه خبر