آلودگی هوای برخی مناطق لرستان 6برابرحدمجاز | ایستگاه خبر