مهار آتش در محدوده اراضی جنگلی رسول آباد کنارک | ایستگاه خبر