گزیده خبر 20:30 مورخ 27 مرداد 95 + فیلم | ایستگاه خبر