تابستان داغ سوریه و موهای سفید اوباما | ایستگاه خبر