ربودن پزشک سرشناس برای چک ۷ میلیاردی | ایستگاه خبر