بافت فرسوده تهران؛ یک عروس با ۳۲ خواستگار معیوب | ایستگاه خبر