اشک های سیدحسن در فراغ آیت الله هاشمی | ایستگاه خبر