محمد هاشمی و وزیر بهداشت داخل ضریح امام | ایستگاه خبر