دیپلماسی آیت الله به روایت دیپلمات پیشین | ایستگاه خبر