14 میلیون بازدید برای ویدیوی آسفالت ریزی! | ایستگاه خبر