آمریکا خواستار مشارکت دادن کردهای سوریه در نشست آستانه شد | ایستگاه خبر