نمایندگان در جلسۀ پارلمان ترکیه به جان هم افتادند | ایستگاه خبر