اظهار نظر زمانی درباره آینده آندو تیموریان | ایستگاه خبر