کندی اینترنت دیشب محدود به جماران نبود | ایستگاه خبر