خیز امارات برای جذب نخبگان فضایی ایران | ایستگاه خبر