اسرائیل در مذاکرات صلح فلسطین شرکت نمی کند | ایستگاه خبر